Tarihçe

Bakanlığımız, İç Denetim Birimi Başkanlığı, 5436 sayılı kanunun Geçici 1. maddesinin 8. fıkrası uyarınca 29.12.2006 tarihli Bakan Oluru ile sekiz İç Denetçinin naklen atanması sonrasında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63. maddesi hükmü gereğince 30.04.2007 tarihli Bakan Oluru ile kurulmuştur.

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum sonucu değişen Anayasanın “Adalet Hizmetlerinin Denetimi” başlıklı 144'üncü maddesi ile "Adalet hizmetleri ile Savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca denetimi adalet müfettişleri ile hakim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler, araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet müfettişleri eliyle yapılır." hükmü getirilmiştir.

Bakanlığımıza genel idari hizmetler sınıfından iç denetçi atanmasına da cevaz veren mevzuat, 26.08.2011 tarihli ve 650 sayılı Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 42. maddesi ile değiştirilerek, Bakanlığımızda görev yapacak iç denetçilerin yalnızca meslek mensupları (hâkim-savcı sınıfı) arasından atanması sağlanmıştır.

02/07/2012 tarih ve 6352 sayılı “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun” un 72'nci maddesi ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 37'nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (c) bendinin “Bakanlık İç Denetçiliğine, 10.12.2013 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunundaki atama şartlarına tabi olmaksızın, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az altı yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile iç denetim hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından, muvafakatleri alınarak, Müsteşarın teklifi üzerine Bakan tarafından atama yapılır. Bu şekilde atananlar İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından en az iki aylık eğitime tabi tutulur ve eğitim sonunda bunlara kendi idarelerinde geçerli Kamu İç Denetçi Sertifikası verilir.” şeklindeki hükmü ile Bakanlık İç Denetçiliğine atanma şartları belirlenmiştir.

Son olarak, Bakanlar Kurulu’nun 08.04.2013 tarih ve 2013/4625 sayı Kararıyla; Başkanlığımıza ait “Hâkim İç Denetçi” kadrosu toplam 20 adet olarak belirlenmiştir.