İnceleme Faaliyetleri

2020 YILI İNCELEME FAALİYETLERİ

SIRA NO RAPOR NO KONUSU
1 2020 / 1  
2 2020 / 2  

2019 YILI İNCELEME FAALİYETLERİ
SIRA NO RAPOR NO KONUSU
1 2019 / 1 Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne bağlı olarak adliyelerde çalışan teknik ofis personeli ve UYAP uzman kullanıcılarının görevlendirilmeleri ile bilgisayar işletmenliğine yapılan atamalarla ilgili olarak;
- Uygulamada yaşanan sorunların tespiti ve bunların çözümüne yönelik önerilerin geliştirilmesi,
- Adı geçen unvanlarda çalışanların görev tanımlarının yapılması, çalışma ortam ve şartlarının iyileştirilmesi,
- Söz konusu görevlilerin hizmetlerini daha etkin ve verimli olarak yerine getirebilmeleri için alınması gereken yasal ve idari tedbirlerin neler olabileceği,
Hususlarında gerçekleştirilen inceleme raporu.
2 2019 / 2 Bakanlığımız Merkez Teşkilatı İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi hususunda inceleme raporu.
3 2019 / 3 Avukat stajyerlerine ekonomik destek ve sağlık güvencesi sağlanması amacıyla 2001 yılında hukukumuza giren vekâlet (baro) pulu uygulamasından elde edilen gelirlerin takibi ve kullanımından kaynaklı sorunların tespiti ile çözümüne yönelik önerilerin neler olabileceği hususlarında gerçekleştirilen inceleme raporu.
4 2019 / 4  Bakanlığımızın görev alanına giren hizmet ve faaliyetlerde etkinlik, verimlilik ve ekonomikliliği artırmak ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine merkez teşkilatımızı uyumlaştırmak için burada görev yapacak hâkim-savcı sınıfına ilişkin ilkelerin ve norm kadro belirlenmesi usulü hususundaki inceleme raporu.

2018 YILI İNCELEME FAALİYETLERİ
SIRA NO RAPOR NO KONUSU
1 2018 / 1 Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek sonuçlandırılan “İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi” kapsamında bazı adliyelerde faaliyete geçirilen ve ülke genelinde uygulanması düşünülen “Yeni İcra Dairesi Modeli” ile ilgili olarak;
- Yaşanan sorunların tespiti ve bunlara ilişkin çözüm önerileri,
- Yeni modelin ülke geneline yaygınlaştırılması için alınması gereken tedbirlerin neler olabileceği,
Hususları ile ilgili inceleme raporu.
2 2018 / 2  “Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile adli ve idari yargı personeline akıllı kimlik kartı verilmesi için Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile Turuncu Holding A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunlar” hakkında inceleme raporu.
3 2018 / 3 Yargısal faaliyetler ve adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesinde büyük bir öneme sahip Bakanlığımız bütçesinin oluşturulmasında dikkate alınan kriterlerden biri olan Yargı Harç ve Cezaları ile ilgili ile ilgili inceleme raporu.
4 2018 / 4 Bakanlığımız İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen iş ve işlemler ile organizasyon yapısının değerlendirilmesine ilişkin inceleme raporu.
5 2018 / 5 Bilirkişilik müessesinin bir sisteme kavuşturulması amacıyla yürürlüğe giren Bilirkişilik Kanunu ile kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın organizasyon yapısından ve uygulamadan kaynaklı sorunların tespiti ile çözümüne yönelik önerilerin ve tedbirlerin neler olabileceği ile ilgili inceleme raporu.
6 2018 / 6
Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak;
- Mukayeseli hukuktan yararlanılarak savcılık kurumunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin öneriler geliştirilmesi,
- Yeni organizasyon yapısı için gerekli yasal ve idari tedbirlerin belirlenmesi, TC. Başsavcılığı ile ilgili inceleme raporu.
7 2018 / 7
 Ceza yargılamasında iddia makamını temsil eden Cumhuriyet savcılarının etkinliğinin artırılması ve adil yargılanma hakkının sağlanmasına yönelik olarak;
- Asliye Ceza Mahkemelerindeki duruşmalara iddia makamını temsilen Cumhuriyet savcılarının katılmaları,
- Silahların eşitliği prensibi kapsamında duruşma salonu tasarımında C. Savcılarının bulundukları yerin gözden geçirilmesi ile duruşma sırasında sanık ile müdafinin aynı bölümde bulunması,
Konularındaki inceleme raporu.

2017 YILI İNCELEME FAALİYETLERİ 
      2017 Yılında Danışmanlık Faliyeti Gerçekleştirilmemiştir.

2016 YILI İNCELEME FAALİYETLERİ 
      2016 Yılında Danışmanlık Faliyeti Gerçekleştirilmemiştir. 

2015 YILI İNCELEME FAALİYETLERİ
SIRA NO RAPOR NO KONUSU
1 2015 / 2 Adli Tebligat işlemleri ile ilgili inceleme raporu.
2 2015 / 3 Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığının gerçekleştirdiği iş ve işlemlerle ilgili olarak Organizasyon yapısı, İnsan Kaynakları ve Raporlama süre ve süreçlerine ilişkin faaliyetler ile ilgili inceleme raporu.
3 2015 / 4 Hukuk ve ceza yargılamalarında duruşmaların sesli ve görüntülü kayıt altına alınması sisteminin SEG-BİS uygulanabilirliğinin tespitine yönelik ilgili mevzuatın incelenmesi ve uygulayıcıların görüşleri alınarak yaşanabilecek sorunların belirlenmesi suretiyle bu hususta etki analizinin yapılması ile ilgili inceleme raporu.

2014 YILI İNCELEME FAALİYETLERİ
SIRA NO RAPOR NO KONUSU
1 2014 / 1  Ankara Adliyesinde Norm Kadro uygulamaları konulu inceleme raporu.
2 2014 / 2  Adalet Uzman Yardımcıları Çalışma Usul ve esasları ile görev tanımları ile ilgili inceleme raporu.

2013 YILI İNCELEME FAALİYETLERİ
SIRA NO RAPOR NO KONUSU
1 2013 / 1 Van ve Erciş Depreminde Kriz Yönetimi ile ilgili inceleme raporu.
2 2013 / 2 Adli Hizmet Uzmanlığı ile ilgili inceleme raporu.
3 2013 / 3 Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Hakları konulu inceleme raporu.
4 2013 / 4 Hukuk Yargılamasında Süre ve Süreçlere ilişkin Standartlar ile ilgili inceleme raporu.
5 2013 / 5 Bakanlığımız (2010-2014) Stratejik Planı’nda belirlenen amaç, hedef ve faaliyetler ile 2010, 2011 ve 2012 yılı Performans Programları hedef ve göstergelerinin gerçekleşme düzeylerinin birimler itibariyle değerlendirilmesi ile ilgili inceleme raporu.
6 2013 / 6 İnşaatların ihale ve yapım süreçlerinin incelenmesi ile ilgili inceleme raporu.
7 2013 / 7 Bakanlık yemekhanesi hijyen sartları konulu inceleme raporu.
8 2013 / 8 Hizmet Binaları ve lojmanlardaki güvenlik hizmetleri ile ilgili inceleme raporu.
9 2013 / 9 Bakanlığımızın taraf olduğu adli ve idari dava ile icra takiplerine ilişkin sürecin ve bu kapsamda 659 sayılı K.H.K. uyarınca yürütülen işlemler ile ilgili inceleme raporu.

2012 YILI İNCELEME FAALİYETLERİ
SIRA NO RAPOR NO KONUSU
1 2012 / 1 Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının Ankara Hakimevi İşletmesinde Yapılan faaliyetlerle ilgili inceleme raporu 
2 2012 / 2 Bakanlığımız birimlerinde İç Kontrolün hayata geçirilmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde yürütülen faaliyetler konusunda inceleme raporu.
3 2012 / 3 Aile Ve Çocuk Mahkemelerinde İstihdam Edilen Uzmanların (Psikolog, Pedagok, Sosyal Çalışmacı) Verimliliklerinin Azami Seviyeye Çıkarılması Konusunda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri konuluinceleme raporu
4 2012 / 4 Bakanlık Yemekhane Hizmetleri ile ilgili inceleme raporu 
5 2012 / 7 Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca Yürütülen Adliye Hizmet Binaları ile Ceza İnfaz Kurumu binalarının yapımıyla alakalı İhale, Kontrol ve Kabul işlemleri ile ilgili inceleme raporu 

2011 YILI İNCELEME FAALİYETLERİ
SIRA NO RAPOR NO KONUSU
1 2011 / 2 Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Birimin Organizasyon yapısının değerlendirilmesi hakkında inceleme raporu 
2 2011 / 5 Mevcut Mahkemeler Teşkilatı Yapısının, Asliye - Sulh Ayrımı Kaldırılarak İhtisaslaşmayı Da İçerecek Şekilde "Hukuk" Ve "Ceza" Mahkemeleri Biçiminde Düzenlenmesinin Olası Etkileri Konusunda inceleme raporu 
3 2011 / 6 Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü “Türkiye’de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi (MYDP)”nin uygulama sonuçlarının irdelenerek yaygınlaştırılması ile ilgili  inceleme raporu
4 2011 / 7 Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların tedavi hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanan sorunların irdelenmesine yönelik inceleme raporu 
5 2011 / 8 Ceza İnfaz kurumlarının Dış güvenliğinin Bakanlığımızca Üstlenilmesinin muhtemel etki ve sonuçlarının analizi ile ilgili inceleme raporu 

2010 YILI İNCELEME FAALİYETLERİ
SIRA NO RAPOR NO KONUSU
1 2010 / 1 Hakim Adaylığı sürecinin irdelenerek bu sürecin daha verimli ve etkin hale getirilmesi için icap eden değişikliklerin tespiti ile ilgili inceleme raporu 
2 2010 / 2 İcra Müdürlüğü Bürosu Faaliyetleri ve Genel olarak İcra İflas Sisteminin yapılandırılması için gereken işlemler ile ilgili inceleme raporu 
3 2010 / 4 Yargıdaki Bilirkişilik Sistemindeki sorunların tespiti ile çözüm önerisi geliştirilmesi ile bilirkişilik müessesesindeki mevcut uygulamanın mevzuata uyumu ile meri mevzuatın yeterliliği, tatbikatta karşılaşılan aksaklık ve sorunların tespiti konusunda inceleme raporu 

2009 YILI İNCELEME FAALİYETLERİ
SIRA NO RAPOR NO KONUSU
1 2009 / 1 Adalet hizmetlerinin en iyi biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kurulan ATGV ait kaynakların bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak daha etkin kullanılabilmesi açısından neler yapılabileceği hususlarının incelenmesi ile ilgili inceleme raporu 
2 2009 / 2 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilen işlemlere yönelik inceleme raporu 
3 2009 / 3 Teknik İşler Dairesi Başkanlığının faaliyetleri ve organizasyonyapısına ilişkin inceleme raporu
4 2009 / 4 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının faaliyetleri ve organizasyonyapısı ile alakalı inceleme raporu 
5 2009 / 5 Bakanlık merkez binaları ile adliye ve ceza infaz kurumları binalarının tefrişiyle görevlendirilen İşyurdu Müdürlüklerinin faaliyetlerine ilişkin inceleme raporu 
6 2009 / 6 Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün Organizasyon yapısının değerlendirilmesi ile ilgili inceleme raporu 
7 2009 / 7 Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün Organizasyon yapısının değerlendirilmesiyle alakalı inceleme raporu 

2008 YILI İNCELEME FAALİYETLERİ
SIRA NO RAPOR NO KONUSU
1 2008 / 3 Hakimevlerinin işleyişiyle alakalı inceleme raporu.

2007 YILI İNCELEME FAALİYETLERİ
SIRA NO RAPOR NO KONUSU
1 2007 / 1 İş Yurtları Kurumu faaliyetlerine ilişkin inceleme raporu.
2 2007 / 2 Rize L 1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili inceleme raporu
3 2007 / 3 UYAP’ın kaydettiği aşamanın değerlendirilmesine ilişkin inceleme raporu
​​​​