Görevlerimiz

 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

- a) Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak, geliştirmek ve Üst Yöneticinin onayına sunmak, onaylanan denetim plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak,

- b) Bakanlığın faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu denetlemek ve harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,

- c) Bakanlığın mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek,

- d) Bakanlığın harcamaları ile mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,

- f) Bakanlık birimlerince üretilen bilgi ve raporların doğruluğunu denetlemek,

- g) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak,

- h) İç denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığını etkilemeyecek ve denetim görevlerinin sürekli aksamasına neden olmayacak şekilde ve uygulamaların sorumluluğu ilgili birimlerin yöneticilerine ait olmak kaydıyla, idari bir sorumluluk üstlenmeksizin icrai konularla ilgili görüş, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amaçlarıyla programlı ve program dışı danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak,

- ı) İç denetim faaliyetlerinin kamu iç denetim standartları ve meslek ahlâk kurallarına uygun olarak yürütülmesi, iç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için kalite güvence ve geliştirme programı oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek,

- i) Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarını Üst Yöneticiye sunmak,

- j) Yıllık iç denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve Üst Yöneticiye arz etmek,

- k) İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek,

- l) İç denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen veya iç denetim birimine intikal eden inceleme veya soruşturma yapılmasına gerek duyulan hususları ve varsa suç teşkil eden hallere ilişkin tespitlerini Üst Yöneticinin bilgisine sunmak,

- m) Üst Yönetici tarafından talep edilen ve görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek,

- n) Başkanlığın görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilecek bilgi, yetenek, tecrübe ve mesleki yeterliliğe sahip iç denetçi kadrosunun Bakanlığın insan kaynakları politikaları ile uyumlu olarak oluşturulması için gerekli prosedürleri gerçekleştirmek,

- o) İç Denetim Birim Yönergesini ve işlem süreçlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulunun düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve geliştirmek,

- ö) Kanunlarda gösterilen ve Üst Yönetici tarafından verilen İç denetim faaliyeti ve iç denetçilerle ilgili diğer işlemleri yürütmek