DANIŞMANLIK (İNCELEME) FAALİYET RAPORLARI

2018 YILI DANIŞMANLIK (İNCELEME) FAALİYETLERİ
 

Sıra No

Rapor No

Konusu

1
2018/01

İcra İflas İşlemleri;
İcra ve İflas Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması İçin Alınması Gereken Tedbirler

2
2018/02

Adalet Kart;
Akıllı kimlik kartı Adalet Kart ile ilgili inceleme

3
2018/03

Yargı Harç ve Cezaları ile ilgili işlemler;
Yargısal faaliyetler ve adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesinde büyük bir öneme sahip Bakanlığımız bütçesinin oluşturulmasında dikkate alınan kriterlerden biri olan yargı harç ve cezaları ile ilgili danışmanlık faaliyeti


2017 YILINDA DANIŞMANLIK (İNCELEME) FAALİYET RAPORU DÜZENLENMEMİŞTİR

2016 YILINDA DANIŞMANLIK (İNCELEME) FAALİYET RAPORU DÜZENLENMEMİŞTİR

2015 YILI DANIŞMANLIK (İNCELEME) FAALİYETLERİ
 

Sıra No

Rapor No

Konusu

1
2015/02

Adlî Tebligat İşlemleri
Hukuk ve ceza mahkemelerindeki adli tebligatla ilgili olarak mevzuat, uygulama ve kanun gereğince bu işi yapmakla görevli kurumdan (organizasyondan) kaynaklanan sorunların tespiti ile bunlara ilişkin çözüm önerileri, elektronik tebligatın geldiği aşama ile etkinliğinin arttırılması için alınması gereken tedbirlerin neler olabileceği hususlarında gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetidir

2
2015/03

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı
Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığının gerçekleştirdiği iş ve işlemlerle ilgili olarak Organizasyon yapısı, İnsan Kaynakları ve Raporlama süre ve süreçlerine ilişkin faaliyetlere ait inceleme raporu

3
2015/04

SEGBİS
Hukuk ve ceza yargılamalarında duruşmaların sesli ve görüntülü kayıt altına alınması sisteminin uygulanabilirliğinin tespitine yönelik ilgili mevzuatın incelenmesi ve uygulayıcıların görüşleri alınarak yaşanabilecek sorunların belirlenmesi suretiyle bu hususta etki analizinin yapılmasına ait inceleme raporu


2014 YILI DANIŞMANLIK (İNCELEME) FAALİYETLERİ
 

Sıra No

Rapor No

Konusu

1
2014/01

Norm Kadro uygulamaları ile ilgili inceleme raporu

2
2014/02

Adalet Uzman Yardımcılığı ile ilgili inceleme raporu


2013 YILI DANIŞMANLIK (İNCELEME) FAALİYETLERİ
 

Sıra No

Rapor No

Konusu

1
2013/01

Van ve Erciş Depreminde Kriz Yönetimii ile ilgili inceleme raporu

2
2013/02

Adli Hizmet Uzmanlığı inceleme raporu

3
2013/03

Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarıyla ilgili uygulamaların ve eksikliklerin tespiti konulu inceleme raporu

4
2013/04

Yargılama süre ve Süreçleri ile bunlara ilişkin standartların belirlenmesi konulu inceleme raporu

5
2013/05

Bakanlığımız (2010-2014) Stratejik Planı’nda belirlenen amaç, hedef ve faaliyetler ile 2010, 2011 ve 2013 yılı Performans Programları hedef ve göstergelerinin gerçekleşme düzeylerinin birimler itibariyle değerlendirilmes ile ilgili inceleme raporu

6
2013/06

İnşaatların ihale ve yapım süreçlerinin incelenmesi konulu inceleme raporu

7
2013/07

Bakanlık yemekhanesi hijyen sartları konulu inceleme raporu

8
2013/08

Hizmet Binaları ve lojmanlardaki güvenlik hizmetleri ile ilgili inceleme raporu

9
2013/09

Bakanlığımızın taraf olduğu adli ve idari dava ile icra takiplerine ilişkin sürecin ve bu kapsamda 659 sayılı K.H.K. uyarınca yürütülen işlemler konulu inceleme raporu


2012 YILI DANIŞMANLIK (İNCELEME) FAALİYETLERİ
 

Sıra No

Rapor No

Konusu

1
2012/01

Ankara Hakimevi işletmesine ilişkin inceleme raporu

2
2012/02

Bakanlığımız birimlerinde "İç Kontrolün" hayata geçirilmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili inceleme raporu

3
2012/03

Aile ve Çocuk Mahkemelerinde İstihdam edilen uzmanların (Psikolog, Pedagog, Sosyal Çalışmacı ve Sosyal Hizmet Uzmanı) verimliliklerinin azami seviyeye çıkarılması konusunda yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerisi geliştirilmesiyle alakalı inceleme raporu

4
2012/04

Bakanlık Yemekhane Hizmetleri inceleme raporu

5
2012/07

Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca Yürütülen Adliye Hizmet Binaları ile Ceza İnfaz Kurumu binalarının yapımıyla alakalı İhale, Kontrol ve Kabul işlemleri ile ilgili İnceleme raporu


2011 YILI DANIŞMANLIK (İNCELEME) FAALİYETLERİ
 

Sıra No

Rapor No

Konusu

1
2011/02

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün organizasyon yapısının değerlendirilmesi ile ilgili inceleme raporu

2
2011/05

Mevcut Mahkemeler Teşkilatı Yapısının, Asliye - Sulh ayrımı kaldırılarak ihtisaslaşmayı da içerecek şekilde "Hukuk" ve "Ceza" mahkemeleri biçiminde düzenlenmesinin olası etkileri ile ilgili inceleme raporu

3
2011/06

Pilot olarak uygulamaya geçen "Mahkeme Yönetimine Destek Projesi" nin uygulama sonuçlarının incelenmesi ve yaygınlaştırılması ile ilgili inceleme raporu

4
2011/07

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen "Hükümlü ve Tutukluların Tedavi Hizmetleri" yle alakalı inceleme raporu

5
2011/08

Ceza İnfaz Kurumlarının Dış Güvenliğinin Bakanlığımızca üstlenilmesinin muhtemel etki ve sonuçlarının analizine ilişkin inceleme raporu


2010 YILI DANIŞMANLIK (İNCELEME) FAALİYETLERİ
 

Sıra No

Rapor No

Konusu

1
2010/01

Personel Genel Müdürlüğü – Hakim Adaylığı sürecinin irdelenerek bu sürecin daha verimli ve etkin hale getirilmesi için icap eden değişikliklerin tespitine ilişkin inceleme raporu

2
2010/02

Personel Genel Müdürlüğü - İcra Müdürlüğü Bürosunun Faaliyetleri ve genel olarak İcra İflas Sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin inceleme raporu

3
2010/04

Bilirkişilik sistemindeki sorunların tespiti ile çözüm önerisi geliştirilmesi ile ilgili inceleme raporu


2009 YILI DANIŞMANLIK (İNCELEME) FAALİYETLERİ
 

Sıra No

Rapor No

Konusu

1
2009/01

Adalet hizmetlerinin en iyi biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kurulan ATGV ait kaynakların bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak daha etkin kullanılabilmesi açısından neler yapılabileceği hususlarının incelenmesi ile ilgili inceleme raporu

2
2009/02

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilen işlemlere yönelik inceleme raporu

3
2009/03

Teknik İşler Dairesi Başkanlığının faaliyetleri ve organizasyonyapısına ilişkin inceleme raporu

4
2009/04

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının faaliyetleri ve organizasyonyapısı ile alakalı inceleme raporu

5
2009/05

Bakanlık merkez binaları ile adliye ve ceza infaz kurumları binalarının tefrişiyle görevlendirilen İşyurdu Müdürlüklerinin faaliyetlerine ilişkin inceleme raporu

6
2009/06

Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün Organizasyon yapısının değerlendirilmesi ile ilgili inceleme raporu

7
2009/07

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün Organizasyon yapısının değerlendirilmesiyle alakalı inceleme raporu


2008 YILI DANIŞMANLIK (İNCELEME) FAALİYETLERİ
 

Sıra No

Rapor No

Konusu

1
2008/03

Hakimevlerinin işleyişiyle alakalı inceleme raporu.


2007 YILI DANIŞMANLIK (İNCELEME) FAALİYETLERİ
 

Sıra No

Rapor No

Konusu

1
2007/01

İş Yurtları Kurumu faaliyetlerine ilişkin inceleme raporu.

2
2007/02

Rize L 1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili inceleme raporu

3
2007/03

UYAP’ın kaydettiği aşamanın değerlendirilmesine ilişkin inceleme raporu

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. → İDBB ←